Telefon :0216 344 54 07

671 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

671 sayılı OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Sayın Müvekkillerimiz,

 

Yazılı ve görsel basında “Af çıktı mı? Aftan kimler faydalanacak? Kısmi Af son dakika açıklaması geldi” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

 

17.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmakla yürürlüğe giren 671 sayılı OHAL Kararnamesinin 31’nci ve 32’nci maddeleri ile ceza ve infaz hukukuna ilişkin önemli düzenlemeler getirilmiştir.

 

Kararnamenin 31’nci maddesinde sayılı suçların işlenmesi halinde kamu veya özel hukuk kişilerinin uğramış oldukları zararları gidermek amacıyla şüpheli ve sanıkların malvarlıklarına tedbiren el konulabilecektir.  Böylelikle zararın tazminine ilişkin kararların icra kabiliyeti arttırılmış olmakta ve borçlu/zarar veren konumundaki şüpheli/sanığın mal kaçırmasının önüne geçilmektedir.

 

Kararnamenin 32’nci maddesiyle 01.07.2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından hükmolunan özgürlüğü bağlayıcı cezanın yarısının infazı ve kasten öldürme suçları, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak hükümlülere koşullu salıvermeden faydalanma imkanı tanınmıştır. Bu düzenleme ile 38.000 hükümlünün tahliyesinin önü açıldığı belirtilmektedir.

 

 

 

MADDE 31- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir. 

“Zararların tazmini amacıyla tedbir konulması

MADDE 20/A- Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ve bu Kanun kapsamına giren suçlar nedeniyle gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uğradığı zararların tazmini amacıyla,soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından,şüpheli veya sanıklara ait taşınmazların veya kara, deniz ya da hava ulaşım araçlarının devir ve temlikini veya bunlarla ilgili hak tesisini önlemek ya da tasarruf yetkisini kısıtlamak için şerh düşülmesine karar verilebilir.Taşınmazlarla ilgili karar tapu kütüğüne; kara, deniz ve hava ulaşım araçlarıyla ilgili karar ise bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi halinde veya şerhin konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde, şerhin devamı yönünde hukuk mahkemesinden verilmiş ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı ibraz edilmediği takdirde şerh kendiliğinden terkin edilir.”

 

MADDE 32-13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;

a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”,

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”,

olarak uygulanır.”

 

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ilgili hükümleri şöyledir:

 

 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı

 

MADDE 105/A -(EKLENMİŞ MADDE RGT: 11.04.2012 RG NO: 28261 KANUN NO: 6291/1)

(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

 

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,

 

b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

 

koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

 

Koşullu salıverilme (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 107 -(1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.

 

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

 

(3) Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;

 

a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,

 

b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,

 

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,

 

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,

 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz,

 

Yıldır.

671 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında